Charakter szkoły

Założenia dydaktyczne

Placówka zapewnia wysoki poziom nauczania poprzez dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną. Realizuje ona programy nauczania, które są dostosowane do potrzeb naszej szkoły. Zajęcia lekcyjne są prowadzone w małych grupach, co daje możliwość bliższego kontaktu z uczniem i lepszego jego poznania. Nauka w szkole jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy to edukacja wczesnoszkolna prowadzona w klasach I – III. Drugi okres to nauczanie blokowe w klasach IV – VI.

Uczniowie najzdolniejsi są przygotowywani przez nauczycieli do udziału w konkursach i olimpiadach, natomiast słabszym zapewnia się daleko idącą pomoc poprzez zajęcia w zespołach wyrównawczych, uczestnictwo w projektach realizowanych w szkole, badania w poradni psychologiczno – pedagogicznej, pomoc w ramach zajęć świetlicowych itp.
Realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, określone w Ustawie o systemie oświaty i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, szkoła:

 • dąży do integralnego i wszechstronnego rozwoju ucznia,
 • harmonijnie realizuje zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania, traktując je, jako wzajemne uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela,
 • wspiera wychowawczą rolę rodziny,
 • kształtuje zdrowe środowisko wychowawcze,
 • umożliwia członkom społeczności szkolnej formację religijno – moralną,
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

Założenia wychowawcze

W swojej pracy wychowawczej nasza szkoła stara się przede wszystkim zapewnić każdemu wychowankowi poczucie wspólnoty, aby od pierwszego dnia pobytu w szkole miał wrażenie, że znajduje się wśród przyjaznych i życzliwych mu osób. Wielka w tym jest rola wychowawców, którzy starają się nie tylko stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju, otoczyć opieką, lecz także wprowadzić w dziedzinę wiary i odszukać możliwości własnego rozwoju, doprowadzić do pełnego rozwinięcia osobowości.

W pracy wychowawczej szkoła zmierza do tego, aby uczniowie:

 • stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra, w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, wolności własnej z wolnością innych,
 • poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
 • uczyli się szacunku do dobra wspólnego, jako postawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej, państwie i Kościele,
 • poznali wartości moralne, ich właściwą hierarchię oraz dokonali wyborów zgodnych z tą hierarchią,
 • kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów,
 • umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę uczniów, rodziców i wychowawców,
 • dostrzegali pełną miłości obecność Boga w ich życiu i byli na nią otwarci.

Szkoła realizuje powyższe wartości wprowadzając w życie zasady zawarte w „Programie wychowawczym SPSK”.
Podmiotem zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły jest uczeń – a nie klasa, osoba ludzka – a nie zbiorowość. W oparciu o „Program wychowawczy SPSK” w szkole, co roku opracowywany jest Plan oddziaływań wychowawczych dla poszczególnych klas.

Skip to content