Założenia dydaktyczne

Placówka zapewnia wysoki poziom nauczania poprzez dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną. Realizuje ona programy nauczania, które są dostosowane do potrzeb naszej szkoły. Zajęcia lekcyjne są prowadzone w małych grupach, co daje możliwość bliższego kontaktu z uczniem i lepszego jego poznania. Nauka w szkole jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy to edukacja wczesnoszkolna prowadzona w klasach I – III. Drugi okres to nauczanie blokowe w klasach IV – VI.

Uczniowie najzdolniejsi są przygotowywani przez nauczycieli do udziału w konkursach i olimpiadach, natomiast słabszym zapewnia się daleko idącą pomoc poprzez zajęcia w zespołach wyrównawczych, uczestnictwo w projektach realizowanych w szkole, badania w poradni psychologiczno – pedagogicznej, pomoc w ramach zajęć świetlicowych itp.
Realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, określone w Ustawie o systemie oświaty i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, szkoła:

  • dąży do integralnego i wszechstronnego rozwoju ucznia,
  • harmonijnie realizuje zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania, traktując je, jako wzajemne uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela,
  • wspiera wychowawczą rolę rodziny,
  • kształtuje zdrowe środowisko wychowawcze,
  • umożliwia członkom społeczności szkolnej formację religijno – moralną,
  • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.