Założenia wychowawcze

W swojej pracy wychowawczej nasza szkoła stara się przede wszystkim zapewnić każdemu wychowankowi poczucie wspólnoty, aby od pierwszego dnia pobytu w szkole miał wrażenie, że znajduje się wśród przyjaznych i życzliwych mu osób. Wielka w tym jest rola wychowawców, którzy starają się nie tylko stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju, otoczyć opieką, lecz także wprowadzić w dziedzinę wiary i odszukać możliwości własnego rozwoju, doprowadzić do pełnego rozwinięcia osobowości.

W pracy wychowawczej szkoła zmierza do tego, aby uczniowie:

  • stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra, w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, wolności własnej z wolnością innych,
  • poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
  • uczyli się szacunku do dobra wspólnego, jako postawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej, państwie i Kościele,
  • poznali wartości moralne, ich właściwą hierarchię oraz dokonali wyborów zgodnych z tą hierarchią,
  • kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów,
  • umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę uczniów, rodziców i wychowawców,
  • dostrzegali pełną miłości obecność Boga w ich życiu i byli na nią otwarci.

Szkoła realizuje powyższe wartości wprowadzając w życie zasady zawarte w „Programie wychowawczym SPSK”.
Podmiotem zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły jest uczeń – a nie klasa, osoba ludzka – a nie zbiorowość. W oparciu o „Program wychowawczy SPSK” w szkole, co roku opracowywany jest Plan oddziaływań wychowawczych dla poszczególnych klas.