Organizacja szkoły

Szkoła Podstawowa SPSK im. Powstańców Śląskich w Dębniku rozpoczęła działalność 1.09.1999 r. jako jedna z nowo otwartych placówek publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego.

Nauczanie i wychowanie w szkole oparte jest na zasadach doktryny katolickiej, która stanowi punkt odniesienia dla całej działalności szkoły.

Prowadzony w niej proces kształcenia i wychowania zmierza ku syntezie wiary i nauki oraz wiary i życia w postawach poszczególnych uczniów.

Szkoła wypełnia warunki przewidziane dla szkół publicznych w Ustawie o systemie oświaty.

Warunki te stanowią:

  • bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
  • rekrutacja uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  • zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje,
  • realizacja podstaw programowych,
  • realizacja ramowego planu nauczania,
  • realizacja ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
  • przeprowadzania egzaminów,
  • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, która obowiązuje szkoły publiczne.