Już od 1 marca br. nasza szkoła, będzie realizować zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie.
Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych.
W zależności od potrzeb uczniów będą mogły być prowadzone również przez innych specjalistów.
Szczegółowe kwestie reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U 2022.poz. 339).

Zajęcia będą prowadzone w szkole, przez nauczycieli, posiadających odpowiednie kwalifikacje. Prowadzone będą od marca do grudnia 2022r.
Zakres proponowanej pomocy w szkole (przy współpracy z kadrą specjalistów zatrudnionych w szkole):
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
– zajęcia logopedyczne
– zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
– trening umiejętności społecznych
– zajęcia rewalidacyjne
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz języka polskiego

Proszę rodziców o zgłaszanie dzieci na w/w zajęcia do dnia 25.02.2022 roku (do godziny 14:00).
W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię dziecka, klasę oraz wskazane przez rodzica zajęcia z listy powyżej umieszczonej. Rodzic może wskazać dla dziecka kilka zajęć. W zależności od ilości zgłoszeń, specjaliści będą ustalać grupy.

Skip to content