Zarządzenie Dyrektora PSP SPSK w Dębniku

Nr 12/2022 z dnia 26 stycznia 2022

w  sprawie zawieszenia zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dębniku i w oddziale przedszkolnym ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów

 

 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Namysłowie

zarządzam, co następuje:

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Powstańców Śląskich w Dębniku i oddziału przedszkolnego w okresie od dnia 27.01.2022r. do dnia 28.02.2022r. w związku na aktualną  sytuację  epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów Szkoły i oddziału przedszkolnego w Dębniku.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Szkoły są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.  poz. 493 ze zm.)

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www. debnik.spsk.info.pl

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.